Leveringsvoorwaarden

Afdrukken
PDF

                                              Leveringsvoorwaarden MagazijnPlaza B.V.

                                            Essentie van de leveringsvoorwaarden van MagazijnPlaza, gedeponeerd ter
                                            griffie van de arrondissementsrechtbank te Breda.

                                            Prijzen:
                                            Alle prijzen zijn in Euro, vrijblijvend en exclusief B.T.W.
                                            De prijzen zijn gebaseerd op de huidige situatie van lonen, grondstofprijzen
                                            en valutakoersen. Na opdracht is de prijs vast.
                                            Wij behouden ons het recht voor prijzen zonder voorafgaande kennisgeving
                                            te wijzigen.

                                            Levering:
                                            Af magazijn Dordrecht, mits anders vermeld.

                                            Reclames:
                                            Binnen 8 dagen schriftelijk aan ons adres.

                                            Betaling:
                                            Netto contant binnen 14 dagen na levering, nieuwe klanten contant bij
                                            aflevering.

                                            Kleinorder-toeslag:
                                            Voor orders tot € 100,- netto factuurwaarde wordt € 20,- toeslag berekend.

                                            1. Indien van de leveringsvoorwaarden wordt afgeweken is dit uitsluitend
                                                geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

                                            2. Alle vermelde prijzen zijn vastgestelde prijzen. Tussentijdse prijswijzigingen
                                                worden doorberekend.

                                            3. Indien niet uit voorraad geleverd wordt, worden door ons levertijden van 
                                                van de fabrieken bij benadering opgegeven. Een overschrijding van deze
                                                levertijden geeft de koper niet het recht de order te annuleren. Indien
                                                buitengewone omstandigheden zich voordoen zullen wij zo snel mogelijk
                                                een nieuwe levertijd opgeven.

                                            4. In geval van gedeeltelijke betaling en/of wanbetaling blijven de goederen
                                                ons onvervreembaar eigendom ( eigendomsvoorbehoud ) totdat volledige
                                                betaling heeft plaatsgevonden. Alle kosten van gerechtelijke incasso zijn
                                                voor rekening van de koper.

                                            5. Indien de kredietwaardigheid van de koper naar onze mening onvoldoende
                                                is, behouden wij ons het recht voor onder rembours te leveren.

                                            6. Op alle door ons geleverde goederen geldt een garantietermijn van 12
                                                maanden. Honorering van een garantietermijn geschiedt steeds naar ons
                                                oordeel.

                                            7. Aansprakelijkheid voor: bedrijfsschaden, schade aan apparaten en machines
                                                gebouwen en installaties, goederen en personen, worden door ons nimmer
                                                aanvaard.

                                            8. Technische gegevens en afmetingen zijn door ons naar beste weten verstrekt.
                                                Aansprakelijkheid voor onjuistheid wordt nimmer aanvaard.

                                            9. Bij geschillen beslist de rechtbank te Dordrecht.

                                            Alle leveringen door MagazijnPlaza B.V. vinden eveneens plaats volgens de
                                            METAALUNIEVOORWAARDEN, voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd
                                            ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.